Pripravujeme dražbu RD v Telgárte za zníženú cenu po dohode so záujemcom. Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul.č. 8 v Banskej Bystrici
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
25 550 €
Minimálne prihodenie:
300 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
51 100 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Okres:
Brezno
Obec:
Telgárt
Katastrálne územie:
Telgárt
Ulica:
Telgárt 452

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Brezno, obec: Telgárt, katastrálne územie: Telgárt, zapísané v evidencii Okresného úradu Brezno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 294, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 452 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 751/7 o výmere 176 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • poľnohospodárska budova so súpisným číslom 525 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 751/8 o výmere 62 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 751/4 o výmere 349 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 751/5 o výmere 890 m2, druh pozemku: záhrady,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 751/7 o výmere 176 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 751/8 o výmere 62 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.

Opis predmetu dražby

  1. Rodinný dom sú súp. č. 452, k.ú. Telgárt.

Jedná sa o  samostatne stojaci  dom, nachádzajúci sa na svahovitom pozemku - juhovýchodný svah v intraviláne obce Telgárt, v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov pri miestnej komunikácií, v okrajovej časti obce v pomerne tichej  lokalite. 

Dom je riešený ako dvojpodlažný bez podpivničenia a bez obytného podkrovia. Dom je zo stavebnotechnického hľadiska  dokončený a v užívaní je od roku 1967, čomu zodpovedajú použité materiály a stav konštrukcií.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Hlavný vstup do domu je situovaný z juhozápadnej strany dvora z úrovne terénu.

1.NP tvorí: zádverie, chodba, kuchyňa, kotolňa, pivnica, kúpeľňa a dve izby. Zo zádveria sa schodiskom dostaneme do  poschodia RD.

Zastavaná plocha I. NP je: 119,94 m2.

 

2.NP tvorí: chodba, kuchyňa, komora kúpeľňa a tri izby. 

Zastavaná plocha II. NP je: 119,94 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy domu sú betónové s vodorovnou a zvislou izoláciou proti vode. Základová doska je hr. 150 mm s vodorovnou izoláciou proti vode. Obvodové murivo 1.NP je z pórobetónových tvárnic hr. 40-50 cm z vonkajšej strany je s povrchovou úpravou fasády - škrabaný brizolit. Priečky v dome sú vybudované z pálených tehál. Strop nad 1.NP je železobetónový, nad 2.NP je drevený trámový s rovným podhľadom. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ sú vápenné štukové.

Vykurovanie domu je riešené ako ústredné teplovodné s panelovými radiátormi a zdrojom tepla - kotlom elektrickým a na tuhé palivo.

Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým el. ohrievačom v 1.NP. Rozvod studenej vody v dome je riešený z verejnej siete rozvodom z oceľového potrubia. Strecha domu je väznicová valbová z drevených hranolov s falcovanou plechovou pozinkovanou krytinou, na latách vrátane doplnkov. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované kompletné strechy.  Parapety sú pozinkované. Všetky výplne otvorov sú drevené s dvojitým zasklením.

Interiérové dvere v dome sú hladké plné a zasklené. Podlahy obytných miestností v dome sú drevené palubové. Podlahy  príslušenstva v 1.NP sú keramické dlažby. 

 

Po posúdení stavebno - technického stavu domu, kvality jeho vyhotovenia, spôsobu užívania, úrovne údržby je životnosť domu stanovená odborným odhadom na 100 rokov.

 

Dom  je  napojený na verejný rozvod ELI a na verejný vodovod. Ostatné inžinierske siete nie sú napojené. Verejná kanalizácia  a verejný rozvod zemného plynu nie sú vybudované. Kanalizácia z domu je napojená do vlastnej žumpy.  

2.Garáž 1

Murovaná garáž bola pristavená k RD v roku 1970 vedľa rodinného domu na parcele CKN č. 751/4. Stavba garáže bola ukončená v roku 1970.

Stavba garáže je murovaná z tvárnic na betónových základových pásoch pozostávajúca z jednej miestnosti. Murivo 1.NP je z pórobetónových tvárnic hr. 15 - 30 cm. Garáž je pokrytá sedlovým hambalkovým krovom s krytinou z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlaha je hrubá betónová. Povrchové úpravy vnútorné sú hladké omietky a vonkajšie povrchové úpravy sú striekaný brizolit.

Rozvody ELI sú svetelné poistkové automaty. Okná sú sklobetónové, dvere sú drevené otváravé. Garážové vráta sú otváravé drevené rámové s výplňou.

Zastavaná plocha je: 36,91 m2.

3.Garáž 2

Murovaná garáž bola pristavená k RD v roku 1985 vedľa rodinného domu na parcele CKN č. 751/5. Stavba garáže je murovaná z tvárnic na betónových základových pásoch pozostávajúca z jednej miestnosti.

Murivo 1.NP je z pórobetónových tvárnic hr. 15 - 30 cm. Garáž je pokrytá pultovou strechou s krytinou z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlaha je hrubá betónová. Povrchové úpravy sú vnútorné hladké omietky a vonkajšie povrchové úpravy sú striekaný brizolit.

Rozvody ELI sú svetelné poistkové automaty. Okná sú sklobetónové, dvere sú drevené otváravé. Garážové vráta sú oceľové výklopné.

Zastavaná plocha je: 21,90 m2.

4.Poľnohospodárska budova - Dreváreň a Humno

Budova drevárne je postavená na pozemku vedľa rodinného domu na parcele CKN č. 751/8. Stavba drevárne bola ukončená v roku 1968. Stavba drevárne je murovaná z tvárnic na betónových základových pásoch pozostávajúca z jednej  miestnosti.

Murivo 1.NP je z pórobetónových tvárnic hr. 15 - 30 cm. Garáž je pokrytá sedlovým hambalkovým krovom s krytinou z  pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie nie sú zrealizované. Podlaha je hrubá betónová. Povrchové úpravy sú vnútorné hrubé a vonkajšie povrchové úpravy sú hrubé omietky.

Rozvody ELI sú svetelné poistkové automaty. Okná sú oceľové jednoduché, dvere sú drevené zvlakové.

Zastavaná plocha je: 30,22 m2.

 

Budova humna je postavená na pozemku vedľa rodinného domu na parcele CKN č. 751/8. Stavba bola ukončená v roku 1968.

Stavba humna je murovaná z tvárnic na betónových základových pásoch, pozostávajúca z jednej miestnosti vedľa drevárne.

Murivo 1.NP je z pórobetónových tvárnic hr. 15 - 30 cm. Garáž je pokrytá sedlovým hambalkovým krovom s krytinou z  pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie nie sú zrealizované. Podlaha je hrubá betónová. Povrchové úpravy sú vnútorné hrubé a vonkajšie povrchové úpravy sú hrubé omietky.

Rozvody ELI sú svetelné poistkové automaty. Okná sú oceľové jednoduché, dvere sú drevené zvlakové.

Zastavaná plocha je: 30,22 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý zo znaleckého posudku č. 41/2011, ktorý vypracoval znalec: Ing. Miroslav Haninec a z ďalších dostupných informácií získaných najmä pri poskytnutí úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.