Opakovaná dražba RD v Telgárte za zníženú cenu 50% znaleckého posudku. Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
10.07.2019 16:00
Miesto dražby:
miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul.č. 8 v Banskej Bystrici
Prvá obhliadka:
19.06.2019 12:00
Druhá obhliadka:
08.07.2019 12:00
Najnižšie podanie:
25 550 €
Minimálne prihodenie:
300 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
51 100 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Okres:
Brezno
Obec:
Telgárt
Katastrálne územie:
Telgárt
Ulica:
Telgárt 452

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Brezno, obec: Telgárt, katastrálne územie: Telgárt, zapísané v evidencii Okresného úradu Brezno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 294, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 452 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 751/7 o výmere 176 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • poľnohospodárska budova so súpisným číslom 525 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 751/8 o výmere 62 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 751/4 o výmere 349 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 751/5 o výmere 890 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 751/7 o výmere 176 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 751/8 o výmere 62 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

Opis predmetu dražby

  1. Rodinný dom so súp. č. 452, k.ú. Telgárt.

Jedná sa o samostatne stojaci dom, nachádzajúci sa na svahovitom pozemku - juhovýchodný svah v intraviláne obce Telgárt,   v zastavanej časti samostatne stojacich rodinných domov pri miestnej komunikácií, v okrajovej časti obce v pomerne tichej  lokalite. Na základe rozhodnutia o povolení užívať dom vydaného ONV, odborom výstavby v Banskej Bystrici bol začiatok užívania domu v roku 1967. Dom je ku dňu obhliadky napojený na verejný rozvod ELI a na verejný vodovod. Ostatné  inžinierske siete nie sú napojené. Verejná kanalizácia a verejný rozvod zemného plynu nie sú vybudované. Kanalizácia z domu je napojená do vlastnej žumpy. Dom je riešený ako dvojpodlažný bez podpivničenia a bez obytného podkrovia   postavený na svahovitom pozemku na parcele č. 751/7. RD je zo stavebnotechnického hľadiska dokončený v užívaní od roku 1967, čomu zodpovedajú použité materiály a stav konštrukcií.

 

Dispozičné riešenie:

Hlavný vstup do domu je situovaný z juhozápadnej strany dvora z úrovne terénu.

Na 1.NP sa nachádza: zádverie, chodba, kuchyňa, kotolňa, pivnica, kúpeľňa a dve izby.

Zastavaná plocha II. NP je: 119,94 m2.

 

Na 2.NP sa nachádza: chodba, kuchyňa, komora, kúpeľňa a tri izby. 

Zastavaná plocha II. NP je: 119,94 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy domu sú betónové s vodorovnou a zvislou izoláciou proti vode. Základová doska hr. 150 mm je s vodorovnou izoláciou proti vode. Obvodové murivo 1.NP je z pórobetónových tvárnic hr. 40-50 cm z vonkajšej strany s povrchovou úpravou fasády škrabaný brizolit. Priečky sú vybudované z pálených tehál. Strop nad 1.NP je železobetónový, nad 2.NP je drevený trámový  s rovným podhľadom. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ sú vápenné štukové.

Vykurovanie domu je riešené ako ústredné teplovodné s panelovými radiátormi a zdrojom tepla - elektrickým kotlom na tuhé palivo, umiestnenými v prízemí domu v kotolni.

Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým el. ohrievačom v 1.NP. Rozvod studenej vody v dome je riešený                       z verejnej siete rozvodom z oceľového potrubia. ELI v 1.NP je riešená rozvodmi 220 a 380 V a v 2.NP 220 V, napojená je cez domový ističový rozvádzač umiestnený v zádverí domu. 

Strecha domu je väznicová valbová z drevených hranolov s falcovanou plechovou pozinkovanou krytinou na latách, vrátane  doplnkov. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované kompletné strechy. Parapety sú pozinkované.

Všetky výplne otvorov sú drevené s dvojitým zasklením. Kúpeľňa v prízemí domu je rekonštruovaná vybavená sprchovacím kútom, umývadlom a WC kombi. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu, podlaha                    je z keramickej dlažby.

Kúpeľňa na poschodí domu je v pôvodnom stave, vybavená plechovou vaňou, umývadlom a WC kombi. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú s keramických obkladov do výšky 1,5 m, podlaha je z keramickej dlažby. V dome sú umiestnené dve kuchyne - jedna na prízemí a druhá na poschodí - vybavené kuchynskými linkami na báze dreva.

Kuchyňa na prízemí domu je vybavená sporákom na tuhé palivo, nerezovým drezom so stojankovou batériou. Za kuchynskou linkou je keramický obklad steny, podlaha v kuchyni je z PVC.

Kuchyňa na poschodí je vybavená sporákom elektrickým s el. rúrou, oceľovým smaltovaným drezom so stenovou batériou. Za kuchynskou linkou je keramický obklad steny, podlaha v kuchyni je z PVC. Interiérové dvere v dome sú hladké plné a zasklené. Podlahy obytných miestností v dome sú drevené palubové. Podlahy príslušenstva na 1.NP sú keramické dlažby. 

2.Poľnohospodárska budova so súpisným č. 525, k.ú. Telgárt.

Poľnohospodársku budovu tvorí stavba drevárne s humnom. Budova je postavená na pozemku vedľa rodinného domu na parcele CKN č. 751/8. Budova bola ukončená v roku 1968, je murovaná z tvárnic na betónových základových pásoch pozostávajúca z miestnosti drevárne a vedľajšej miestnosti humna.

Murivo 1.NP je z pórobetónových tvárnic hr. 15 - 30 cm. Budova je pokrytá sedlovým hambalkovým krovom s krytinou                      z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie nie sú zrealizované. Podlaha je hrubá betónová. Povrchové úpravy sú vnútorné hrubé a vonkajšie povrchové úpravy sú hrubé omietky.

Rozvody ELI sú svetelné poistkové automaty. Okná sú oceľové jednoduché, dvere sú drevené zvlakové.

Zastavaná plocha drevárne je: 30,22 m2.

Zastavaná plocha humna je: 30,22 m2.

 

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Garáž 1.

Murovaná garáž bola pristavená k RD v roku 1970 vedľa rodinného domu na parcele CKN č. 751/4. Stavba garáže bola ukončená v roku 1970.

Stavba garáže je murovaná z tvárnic na betónových základových pásoch pozostávajúca z jednej miestnosti. Murivo 1.NP je            z pórobetónových tvárnic hr. 15 - 30 cm. Garáž je pokrytá sedlovým hambalkovým krovom s krytinou z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlaha je hrubá betónová. Povrchové úpravy vnútorné sú hladké omietky a vonkajšie povrchové úpravy sú striekaný brizolit.

Rozvody ELI sú svetelné poistkové automaty. Okná sú sklobetónové, dvere sú drevené otváravé. Garážové vráta sú otváravé drevené rámové s výplňou.

Zastavaná plocha je: 36,91 m2.

Garáž 2.

Murovaná garáž bola pristavená k RD v roku 1985 vedľa rodinného domu na parcele CKN č. 751/5. Stavba garáže je murovaná  z tvárnic na betónových základových pásoch pozostávajúca z jednej miestnosti.

Murivo 1.NP je z pórobetónových tvárnic hr. 15 - 30 cm. Garáž je pokrytá pultovou strechou s krytinou z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlaha je hrubá betónová. Povrchové úpravy sú vnútorné hladké omietky a vonkajšie povrchové úpravy sú striekaný brizolit.

Rozvody ELI sú svetelné poistkové automaty. Okná sú sklobetónové, dvere sú drevené otváravé. Garážové vráta sú oceľové výklopné.

Zastavaná plocha je: 21,90 m2.

 

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.