Dražba pozemkov v Starej Ľubovni Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Stará Ľubovňa
Obec:
Stará Ľubovňa
Katastrálne územie:
---
Ulica:
 

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Stará Ľubovňa, obec: Stará Ľubovňa, katastrálne územie: Stará Ľubovňa, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Stará Ľubovňa, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 7266, 

- všetko pozemky parc reg. "C" - ostatné plochy o výmere 279.824 m2

(okrem pozemku parc. reg. "C" 4521/1 o výmere 3253m2 - trvalé trávne porasty)