Dražba rodinného domu v Ružinove (Trnávka)!!! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
29.10.2018 09:30
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
08.10.2018 11:15
Druhá obhliadka:
19.10.2018 11:15
Najnižšie podanie:
108 750 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
145 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Možnosť financovania cez hypotekárny úver:
Okres:
Bratislava II
Obec:
Bratislava-Ružinov
Katastrálne územie:
Trnávka
Ulica:
Za tehelňou 6

Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava II, obec: BA – m. č. Ružinov, katastrálne územie: Trnávka, zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1006, a to konkrétne:

  • stavba so súpisným číslom 3974 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 17015/149 o výmere 149 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 17015/42 o výmere 197 m², druh pozemku: záhrady,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 17015/149 o výmere 149 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Predmet dražby sa nachádza v obci Bratislava, mestská časť Ružinov, miestna časť Trnávka, cca 11 km od historického centra Bratislavy na ulici Za Tehelňou 3974/6. V miestnej časti je možnosť napojenia na všetky verejné inžinierske siete, okrem kanalizácie. Dopravné napojenie do centra Bratislavy je prostredníctvom MHD, cca 20 min. resp. autom 15 min. v závislosti od aktuálnej dopravnej situácie.

 

Predmet dražby je nepodpivničený s jedným nadzemným podlažím a neobytným podkrovím. Pôdorys predmetu dražby je v tvare L. Hlavný vstup do predmetu dražby je orientovaný z juhozápadnej strany. Predmet dražby pozostáva z pôvodnej stavby (rodinného domu), ktorá bola pravdepodobne daná do užívania v rokoch 1947 – 1949. Od roku 2000 sa realizovala prístavba a rekonštrukcia pôvodnej časti stavby, a to v podstatnom rozsahu, pričom z pôvodných konštrukčných prvkov pôvodného rodinného domu zostali len základové konštrukcie, obvodové a nosné murivo prízemia, stropná konštrukcia prízemia, kovová časť sedlovej strechy a strešná krytina. Prístavba k stavajúcemu sa rodinnému domu bola daná do užívania kolaudačným rozhodnutím stavebného úradu zo dňa 04.06.2002. Prístavba k rodinnému domu spočívala v čiastočnom odstránení pôvodnej vedľajšej stavby a vo vybudovaní nového zadného traktu smerom do dvora.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

V 1.NP sa nachádza kuchyňa, štyri izby, kúpeľňa s WC, WC, vstupné zádverie, veranda a spojovacia chodba.

 

Zastavaná plocha 1. NP (1949) je 79,01 m2.

Zastavaná plocha 1. NP (2002) je 49,08 m2.

Celková zastavaná plocha 1. NP je 128,09 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy predmetu dražby sú pásové, betónové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti, murivo je tehlové o hrúbke 300 mm. Priečky predmetu dražby sú tehlové o hrúbke 100 mm. Stropná konštrukcia je drevená trámová s rovným podhľadom opatrená novou tepelnou izoláciou na oboch častiach predmetu dražby. Vnútorné stropy sú tvorené sadrokartónovými doskami, vnútorné steny sú pokryté vápennou štukovou omietkou, ktorá je nová v celom rozsahu. Podlahové konštrukcie v pôvodnej časti boli v celosti vybúrané a nahradené novými podlahami v skladbe štrkopiesok o hrúbke 150 mm, podkladový betón, izolácia Hydrobit proti zemnej vlhkosti, tepelná izolácia a cementový poter na oboch častiach predmetu dražby (stará i nová časť). Krovová časť na pôvodnom predmete dražby je drevená, hambálková s krytinou škridlicovou a nad prístavbou je strecha pultová, krytina je z lepenkového šindľa. Tvar strechy nad pôvodnou častou zostal nezmenený a nad prístavbou je strecha pultová so sklonom 10 stupňov. Klampiarske konštrukcie sú nové z pozinkovaného plechu, žľaby, zvody a vonkajšie parapety. Podlahy obytných miestností, kuchyne, chodby, verandy, vstupu sú pokryté položeným kobercom alebo laminátové, v kúpeľni a WC sú keramické dlažby. Dvere sú osadené do lisovaných oceľových zárubní, dverné krídla sú rôzneho prevedenia, prevažne hladké a dyhované, plné. Okná a vchodové dvere (2ks) sú nové plastové s izolačným dvojsklom. Elektroinštalácia je nová 400/230 V, rozvádzač je na ističe avšak bez ochrany bleskozvodom. V predmete dražby bol osadený nový rozvod vody z pozinkovaných rúr pre teplú a studenú vodu a nový rozvod plynu. Zdroj TÚV je z prietokového plynového ohrievača umiestneného na verande. Vykurovanie je zabezpečené plynovým kotlom Protherm. Kanalizácia je nová z rúr PVC zapojená do nádvornej žumpy. Kuchyňa je zariadená plynovým sporákom s elektrickou rúrou, smaltovým drezom, kuchynskou linkou na báze dreva, batéria je páková. Kúpeľňa je zariadená sprchovacím boxom bez vane, WC typ combi s umývadlom a keramickým obkladom stien. Priamo z verandy je vstup do samostatného WC s umývadlom. Povrchovú úpravu fasády predmetu dražby tvorí povrch z vápennej, šťukovej omietky. V predmete dražby boli viditeľné stopy po zatekaní na stenách a strope. Počas obhliadky boli viditeľné na niektorých miestach plesne a vlhké omietky.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.