Získajte motorest v Beladiciach za zníženú cenu v opakovanej dražbe Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
25.10.2017 16:00
Miesto dražby:
miestnosť EXECUTIVE LOUNGE na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
06.10.2017 11:30
Druhá obhliadka:
23.10.2017 11:30
Najnižšie podanie:
234 750 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
313 000 €
Dražobná zábezpeka:
20 000 €
Okres:
Zlaté Moravce
Obec:
Beladice
Katastrálne územie:
---
Ulica:
Nitrianska 374

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Zlaté Moravce, obec: Beladice, katastrálne územie: Beladice, zapísané v evidencii Okresného úradu Zlaté Moravce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 189, a to konkrétne:

 • stavba – sklad so súpisným číslom 374 s prísl. postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 31/12 o výmere 251 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • stavba – sklad so súpisným číslom 374 s prísl. postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 31/13 o výmere 267 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • stavba – sklad so súpisným číslom 374 s prísl. postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 31/14 o výmere 195 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • stavba – predajňa autosúčiastok so súpisným číslom 374 s prísl. postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 31/15 o výmere 328 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 26/4 o výmere 2327 m², druh pozemku: orná pôda,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 31/1 o výmere 2750 m², druh pozemku: orná pôda,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 31/5 o výmere 1419 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 31/12 o výmere 251 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 31/13 o výmere 267 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok  parcely registra “C“ č. 31/14 o výmere 195 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 31/15 o výmere 328 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.

Opis predmetu dražby

1.Stavba so súp. č. 374, na parc. C KN č. 31/15, kat. ú. Beladice

Jedná sa o objekt dvojpodlažnej stavby pôvodne predajne autosúčiastok, ktorá v prízemnej časti pokračuje prevádzkovo neprepojenými priestormi dielní, skladu motorov a pneumatík. V čase výstavby rýchlostnej komunikácie RI stavba zmenila charakter účelu využitia na motel. Stavba je osadená do rovinatého terénu. Stavba bola daná do užívania v roku 1998.

 

Dispozičné riešenie:

V prízemnej časti sú dva bary, sociálne zariadenia a na poschodí je niekoľko miestností - izieb a sociálne zariadenia. Poschodie je prístupné tromi schodiskami. Objekt dielní sa skladá z dvoch priestorov. Jeden priestor sa nachádza na par. C KN č. 31/15 v pokračovaní stavby motela ako samostatný objekt a druhá časť dielní sa nachádza na par. C KN č. 31/13. Nie sú prevádzkovo prepojené. Stavba svojou dispozíciou poskytuje možnosť aj iného využitia – napr. ako reštauračné zariadenie, s obytným podkrovím a podobne. Z hľadiska konštrukčného riešenia je len malá možnosť dispozičných zmien oproti súčasnému dispozičnému riešeniu.

 

Zastavaná plocha nadzemného podlažia je 328, 95 m2.

Zastavaná plocha podkrovného podlažia je 221,82 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Betónové základy majú vodorovnú aj zvislú izoláciu proti zemnej vlhkosti. Obvodové murivo oboch podlaží je z tehál o hr. 40 cm. Vonkajšie omietky sú vápenné hladké dvojvrstvové. Stropy sú betónové montované alebo monolitické s omietnutým podhľadom, rovné. Strop poschodia je drevený s rovným podhľadom. Strecha je sedlová s ťažkou pálenou škridlou BRAMAC. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú dvojvrstvové vápenné hladké, vnútorné keramické obklady sú vyhotovené  všade v hygienických priestoroch kúpeľní, v kuchyni, všade vo WC a v kúpeľniach na oboch podlažiach.  Schody sú drevené. Dvere sú hladké plné a presklené z dreveného masívu osadené do oceľových zárubní. Podlahy miestností: v prízemí je keramická dlažba, na poschodí je kombinácia dlažby (sociálne priestory izieb, galéria) a xylolit - bukas. Vykurovanie je ústredné, kotol na zemný plyn zn. DESTILA OCELOT v kotolni prízemia. Radiátory sú oceľové panelové. Rozvod teplej a studenej vody je zavedený do kuchyne, spoločných sociálnych priestorov a kúpeľní každej izby na poschodí. Kanalizácia je zvedená do verejnej kanalizácie, prípojka vody je z verejnej siete. NN sústava je 220/380 V na ističe, zemná. Zavedený je zemný plyn.

 

Popis konštrukcií a vybavenia:

Základy tvoria betónové pásy a pätky zo železobetónu s izoláciou, murivo obvodového plášťa a pozdĺžneho nosného systému je murované z pálených tehál v skladobnej hrúbke 45 cm. Stropy sú vyhotovené v časti dielní na par. C KN č. 31/13. Zastrešenie je sedlovým krovom v časti pod poschodím motela na par. C KN č. 31/15 a pultovou strechou s oceľovými priehradovými nosníkmi a krytinou z azbestocementových vlnoviek na par. C KN č. 31/13. Klampiarske konštrukcie sú úplné z pozinkovaného plechu, vnútorné omietky sú klasické vápenné hladké, fasádne omietky sú vápenné hladké, dvere sú hladké plné alebo zasklené, okná sú drevené zdvojené. Podlahy sú z cementového poteru, v sociálnych priestoroch je dlažba. Vykurovanie je oceľovými registrami, možnosť lokálneho temperovania priestorov kachľami. Je tu bleskozvod.

 

 

 

2.Stavba so súp. č. 374, na parc. CKN č. 31/14, kat. ú. Beladice

Jedná sa o oceľovú konštrukciu. Nosnú konštrukciu tvoria oceľové stĺpy. Ide o stavbu skladu motorov a autobaterií. Je to stavba nepodpivničená, prízemná bez povaly. Základy tvoria betónové pätky okolo oceľových stĺpov. Krov je sedlový tvorený oceľovými priehradovými väzníkmi, je pokrytý azbestocementovými vlnovkami. Klampiarske konštrukcie sú                 z pozinkovaného plechu. Podlaha  je hrubá betónová, bez vrát.  Elektroinštalácia je svetelná aj motorická. Stavba bola daná do užívania v roku 1998.

Zastavaná plocha je 191,70 m2.

 

 1. Stavba so súp. č. 374, na parc. C KN č. 31/13, kat. ú. Beladice

Stavba je určená pre opravy a údržbu vozidiel, strojov a zariadení. Stavba je murovaná z tehál, tvárnic a blokov. Stavba bola daná do užívania v roku 1998.

Zastavaná plocha je 266,40 m2.

4.Stavba so súp. č. 374, na parc. C KN č. 31/12, kat. ú. Beladice

Jedná sa o prízemnú, nepodpivničenú stavbu haly skladu so sedlovou strechou. Postavená bola v roku 1998. Ide prakticky o prázdny objekt skladu pneumatík bez deliacich konštrukcií.

Základy sú z betónových pásov. Nosné murivo je murované z tehál hr. 40 cm. Zastrešenie tvoria železobetónové väzníky.  Strecha je pokrytá azbestocementovými vlnovkami. Omietky vnútorné sú vápenné hladké, vonkajšie sú vápenné hladké, podlaha je z dilatovaného monolitického betónu. Okná sú oceľové jednoduché, vráta sú oceľové dvojkrýdlové. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Stavba je vybavená rozvodom svetelného a motorického prúdu. Je tu bleskozvod.

Zastavaná plocha je 232,50 m2.

 

Stavby na pozemkoch parc. č. 31/12, 13, 14 sú využívané ako dielne, haly, skladovacie priestory- iné využitie vzhľadom na  polohu a konštrukčné riešenie sa nepredpokladá. V prípade potreby je možné vnútorné priestory hál deliacimi konštrukciami rozdeliť na menšie priestory.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Terasa na parc. CKN č. 31/1, k.ú. Beladice

Ide o prestrešenie vonkajšieho letného sedenia pri moteli na par. CKN č. 31/1, riešené je ako drevená nosná konštrukcia s prestrešením s krytinou z ťažkej pálenej škridly typu BRAMAC. Začiatok užívania je rok 2005.

Zastavaná plocha je 32,84 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.