Vyhľadávanie
Zobrazené záznamy 73 - 84 z 264 nájdených
Obec
Nový Život
Ulica
Tonkovce 362
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Obec
Dudince
Ulica
Merovská 264/44
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
5
Podlahová plocha
0 m2
Dátum dražby
nie je stanovený
Typ
Prvá
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Číslo súpisovej zložky 2 Súpisová hodnota v € 70 Hodnota (trhová) v € 70 Podielové spoluvlastníctvo 1/1 Deň a dôvod zapísania do súpisu 27.03.2017, majetok patriaci ú…
70 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Prvá
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Číslo súpisovej zložky 12 Súpisová hodnota v € 10 Hodnota (trhová) v € 10 Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v…
2 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
50 €
Online aukcia sa skončila
Obec
Telgárt
Ulica
Telgárt 452
Dražba
Opakovaná
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
5
Podlahová plocha
0 m2
25 550 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Peňažná pohľadávka zapísaná v súpise oddelenej podstaty pod č. 11  Právny dôvod vzniku: Rozsudok OS BA II, č.k.54Cb/14/2010, právoplatný dňa 04.06.2014 Dlžník: MALASZ s.r.o., IČO: 35 956 038, so sídlom: Cintorínska 24, 921 01 Piešťany
1 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
13. Peňažná pohľadávka zapísaná v súpise oddelenej podstaty pod č. 62-66,68-79 vo výške 97.530,92 EUR Právny titul: Neuhradená faktúra Výzva na zaplatenie: zasielaná Dlžník:    Mýval Slovakia, s. r. o. IČO: 31 367 844 Sídlo: Nové Záhrady I 13/A, 821 05…
0 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
PONUKOVÉ KONANIE: 2. Kolo V zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov úpadcu podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov/ďalej v texte len „ZKR/ správca úpadcu: Mgr. Viera Findurová, nar.:…
10 €
Dátum predaja
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
3. Skrinka pod televízorom
11 €
Online aukcia sa skončila
Obec
Nesvady
Ulica
Nitriansky rad 28
Dražba
Prvá
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Obec
Švedlár
Ulica
Švedlár 164
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený