Vyhľadávanie
Zobrazené záznamy 301 - 309 z 309 nájdených
Typ
Prvá
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Číslo súpisovej zložky 4 Súpisová hodnota v € 10 Hodnota (trhová) v € 10 Podielové spoluvlastníctvo 1/1 Deň a dôvod zapísania do súpisu 27.03.2017, majetok patriaci ú…
10 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
5 €
Online aukcia sa skončila
Obec
Košice-Sever
Ulica
Krupinská 12
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Byt
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Peňažná pohľadávka zapísaná v súpise oddelenej podstaty pod č. 8 Právny dôvod vzniku: Rozsudok OS BA II, č.k.42Cb/100/2010 zo dňa 10.09.2013. Pohľadávka je v súčasnosti vymáhaná v exekučnom konaní č. EX 2514/2013 súdnym exekútorom JUDr. Ivanom Nestorom. Dlžník: MALASZ s.r…
1 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
11.Peňažná pohľadávka zapísaná v súpise oddelenej podstaty pod č. 59 vo výške 1.008,- EUR Právny titul: Kniha pohľadávok ku dňu 09.10.2014 Výzva na zaplatenie: zasielaná Dlžník:    LINDENBACH s. r. o. IČO: 46 751 033 Sídlo: Potočná 11, 900 91 Limbach Odpoveď dlžn…
0 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Všeobecný
Predmet predaja
1. Stolík - drevo + sklo
11 €
Online aukcia sa skončila
Obec
Smolník
Ulica
 107
Dražba
Tretie a ďalšie kolo
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
1
Podlahová plocha
0 m2
11 300 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Obec
Komárno
Ulica
E. B. Lukáča 14
Dražba
Tretie a ďalšie kolo
Nehnuteľnosť
Byt
Počet izieb
2
Podlahová plocha
59 m2
21 750 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
PONUKOVÉ KONANIE: 1. Kolo V zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov úpadcu podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len „ZKR“) správca úpadcu: Katarína Chlebušov…
10 €
Dátum predaja
nie je stanovený