Vyhľadávanie
Zobrazené záznamy 1 - 12 z 160 nájdených
Obec
Stará Lehota
Ulica
Stará Lehota 14
Dražba
Prvá
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
2
Podlahová plocha
0 m2
Dátum dražby
27.09.2018 09:45
Typ
Prvá
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Číslo súpisovej zložky 6 Súpisová hodnota v € 10 Hodnota (trhová) v € 10 Podielové spoluvlastníctvo 1/1 Deň a dôvod zapísania do súpisu 27.03.2017, majetok patriaci ú…
10 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Číslo súpisovej zložky 17 Súpisová hodnota v € 25 Hodnota (trhová) v € 25 Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v…
12 €
Dátum predaja
nie je stanovený
Typ
Pripravovaná
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
100 €
Dátum predaja
nie je stanovený
Typ
Pripravovaná
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
25 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Peňažná pohľadávka zapísaná v súpise oddelenej podstaty pod č. 1  Právny dôvod vzniku:  Peňažná pohľadávka: Notárska zápisnica o uznaní dlhu N213/2013, Nz 33810/2013, NCRls 34442/2013 spísaná 01.10.2013 JUDr. Ľudmilou Joanidisovou Dlžníkom je:  CALYPSO INVEST s .r.o., so…
1 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
P.č. Popis Rok výroby/obstarania výrobné číslo Stav opotrebovanosti Súpisová hodnota v EUR Ponúknutá cena v EUR s DPH 1. Skriňa trojdverová, časť zostavy, neuvedené používané …
5 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
6. Peňažná pohľadávka zapísaná v súpise oddelenej podstaty pod č. 37 – 50 vo výške 156.976,04 EUR Právny titul: Neuhradená faktúra + Kniha pohľadávok ku dňu 09.10.2014 Výzva na zaplatenie: zasielaná Dlžník:    X - HAWK, s.r.o. (predtým ARIOS, s. r. o.) IČO: 35…
0 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
22. Peňažná pohľadávka zapísaná v súpise oddelenej podstaty pod č. 134-139 vo výške 64.800,-EUR Právny titul: Kniha pohľadávok ku dňu 09.10.2014 Výzva na zaplatenie: zasielaná Dlžník:    B2B Services, s. r. o. IČO: 44 837 488 Sídlo: Nové Záhrady I 13/A, 821 05…
0 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
PONUKOVÉ KONANIE: 2. Kolo V zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov úpadcu podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov/ďalej v texte len „ZKR/ správca úpadcu: Mgr. Viera Findurová, nar.:…
10 €
Dátum predaja
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Balička EP 55
520 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Všeobecný
Predmet predaja
Sekonic flash master L-358 (blesk)  Používané, dobrý stav
43 €
Online aukcia sa skončila